Why is it not working


#1

def sevimli_jamoa():
  print("Jamoamizga qo'shiling")
  print "Barchamizga ma'lumki bugungi kunda hammaning o'z sevimli jamoasi bor"
  print "Sizning sevimli jamoangiz qaysi".upper()
  javob = raw_input("Sevimli jamoangiz nomini qisqartma yoki to'liq hoaltda yozing")
  if javob == "FCB" or javob == "Barcelona" or javob == "Footbal club Barcelona":
    print("Siz o'zimizdan ekansiz")
  elif javob == "RM" or javob == "Real" or javob == "Real Madrid":
    print("Sizday odamga bizning guruhda joy yo'q"
  else:
    print("Bo'ptiii, rozimiz")
    sevimli_jamoa()
    
    
sevimli_jamoa()

#2

this line:

print("Sizday odamga bizning guruhda joy yo'q"

a closing parentheses, ), is missing to close print


#4

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.