Giúp tớ với ! tớ ko biết sai ở đâu mong các bạn giúp đỡ!


#1
Image


#2

English Translation from Vietnamese (using Google Translator):

Help me! I do not know what the wrong place without running DC!

#3

xin lỗi, nhưng có vẻ như google dịch không thể dịch sang tiếng Anh những gì bạn biết chính xác có ý nghĩa. là nó có thể gửi vấn đề của bạn bằng tiếng Anh nếu bạn biết đủ tiếng anh cho nó?


#4

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.